ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRK VATANDAŞLIĞI :Türkiye vatandaşlığının kazanılması hususunda gereksinim duyulan bilgiler aşağıda belirtilmektedir.Türkiye Vatandaşlığının Doğumla Kazanılması Ne Anlamına gelir?Doğumla edinilen Türk vatandaşlığı, soy bağları yada doğum yeri esasına bakılırsa kendiliğinden kazanılır. Doğumla edinilen vatandaşlık, doğum anından itibaren geçerli olur.

Soy bağları

Türkiye’de yada Türkiye haricinde, Türk vatandaşı ana yada babadan evlilik birliği dahilinde doğan çocuk Türk vatandaşı kabul edilir.

Türk vatandaşı ana ve yabancı babadan evlilik birliği haricinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.

Türk vatandaşı baba ve yabancı anadan evlilik birliği haricinde doğan çocuk ise, soy bağları kurulmasını elde eden usul ve esasların yerine getirilmesi durumunda Türk vatandaşlığını edinir.

Doğum yeri

Türkiye’de doğan ve yabancı ana ve babasından kaynaklı doğumla herhangi bir ülkenin vatandaşlığını edinemeyen çocuk, doğumdan itibaren Türk vatandaşıdır.

Türkiye’de bulunmuş çocuk aksi tespit edilmedikçe Türkiye’de dünyaya gelen kabul edilir.

Türkiye Vatandaşlığının Sonradan Kazanılması  Olur mu?

Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen bir yabancı ülke vatandaşı, kendi Devleti çift vatandaşlığı kabul ediyorsa, T.C. Vatandaşlık Kanunda belirtilen şartları taşıması halinde yetkili makam sonucu ile Türk vatandaşlığını kazanabilir.

Sadece şurası vurgulanmalıdır ki, aranan şartları taşımak vatandaşlığın kazanılmasında kişiye mutlak bir hak sağlamaz. Şu demek oluyor ki şartları elde eden her insanın Türk vatandaşlığını kazanması diye bir durum söz mevzusu değildir. Zira kime vatandaşlık verip, kime vermeyeceği devletlerin egemenlik alanına giren bir husustur.

Müracaat için aranan şartlar Nedir?
Türk vatandaşlığı isteyen yabancılarda;

a) Kendi ulusal kanununa, vatansız(haymatlos) ise Türk kanunlarına bakılırsa ergin ve ayırt etme gücüne haiz olmak,

b) Müracaat tarihinden itibaren geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz beş yıl oturuyor olmak,

c) Türkiye’de yerleşmeye karar verdiğini davranışları ile doğrulamak (Türkiye’de ikamete karar verdiğini kanıtlamak için şu koşullardan bir ya da bir kaçını, gerçekleştirmek: Türkiye’de gayrımenkul satın almak. Türkiye’de işyeri oluşturmak. Türkiye’de yatırımlar gerçekleştirilmek. Türkiye’ye iş merkezini nakletmek. Türkiye’de emek harcama izniyle bir iş yerinde çalışmak. Türk vatandaşı ile evlenmek. Türk vatandaşlığı için ailece müracaat yapmak. Daha ilkin Türk vatandaşlığını kazanmış olan ana, baba, kardeş ya da çocuk sahibi olmak. Eğitimini Türkiye’de tamamlamış olmak.)

ç) Çekince teşkil eden bir hastalığı bulunmamak,

d) Cemiyet açısından mesuliyet duygusu sahibi, iyi ahlaklı ve güvenilir olmak,

e) Kafi derecede Türkçe bilmek,

f) Türkiye’de geçimini sağlayacak gelire yada mesleğe haiz olmak,

g) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali bulunmamak,
şartları aranır.

Türk vatandaşlığını edinmek isteyen yabancı ülke vatandaşlarında, yukarıda sayılan koşullarla beraber, taşıdıkları devletin vatandaşlığından çıkma şartı da aranabilir. Bu takdirin kullanılmasına ilişkin esasların tespiti Bakanlar Kurulunun yetkisindedir.

Aşağıdaki dosyalar reddedilmektedir:

Aşağıda durumu belirtilen kişilerin dosyası, başvurulan yerdeki Valilik tarafınca reddedilir.

. Yasal oturum izni olmaksızın yada yasal olmakla beraber Türkiye’de yerleşme niyetini göstermeyen kişiler
. Sığınma yada sığınma başvurusu yapanlar
. Sığınmacı durumunda Türkiye’de yaşayanlar
. Tahsil amaçlı ikamet eden öğrenciler
. Gezinsel amaçlı ikamet eden yabancılar
. Tahsil gören çocuğuna refakat amaçlı ikamet eden kişiler
. Tedavi amaçlı ikamet edenler
. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden yada hükümlü ya da tutuklu olan kişiler.

https://www.denizkurumsal.com/yabanci-calisma-izni-icin-gerekli-evraklar-2020/

Müracaat Süreci Iyi mi İlerler?

Dosyası eksiksiz ve şartlara uygun olarak hazırlanmış olan kişilerin soruşturması il güvenlik müdürlüğünce yapılır. Soruşturması süreci biten yabancının dosyası Valiliğe iade edilir ve Valilik de dosyayı Komisyona gönderir.

Komisyon, müracaat sahibinin, yukarıdaki şartların tümünü karşılayıp karşılamadığını, dosya üstünde incelemek ve karşılıklı mülakat gerçekleştirmek suretiyle tespit eder. Müracaat sahibinin aileyle ilgili durumu da bu mülakat esnasında incelenir ve Türk asil olup olmadığına da dikkat edilir. Sağır ve dilsizlerin mülakatı kendi işaret dillerinde bir çevirmen yardımıyla yada okur-yazar ise yazmak usulüyle gerçekleştirilir.

Komisyonun sonucu pozitif yönde olursa dosya Bakanlığa, karar negatif ise dosya Valiliğe gönderilir.

Türk vatandaşlığının kazanılmasında istisnai haller Nedir?

Ulusal güvenlik ve kamu düzeni açısından engel teşkil edecek bir hali olmamak kaydıyla T.C. İçişleri Bakanlığı’nın teklifi, T.C. Bakanlar Kurulu’nun sonucu ile aşağıda belirtilen yabancılar Türk vatandaşlığını kazanabilirler.

a) Türkiye’ye endüstriyel tesisler getiren yada bilimsel, teknolojik, tutumsal, toplumsal, sportif, kültürel, sanatla alakalı alanlarda muhteşem hizmeti olan ya da olacağı kabul edilen ve ilgili Bakanlıklar tarafınca kendileriyle ilgili gerekçeli öneride bulunulan kişiler.

b) Vatandaşlığa geçirilmesi mecburi görülen kişiler.

c) Göçmen kabul edilen kişiler.

Türk vatandaşlığının evlenme yöntemiyle kazanılması iyi mi gerçekleşir?

Bir Türk vatandaşı ile evlenmek, kişiye Türk vatandaşlığını kendiliğinde kazandırmaz. Sadece bir Türk vatandaşı ile minimum üç yıldan beri evli olan ve eşiyle olan evliliği devam eden yabancılar Türk vatandaşlığını kazanmak suretiyle başvuruda bulunabilir. Müracaat sahiplerinde;

a) Aile birliği dahilinde yaşama,

b) Evlilik birliği ile örtüşmeyecek faaliyetlerde bulunmama,

c) Ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir hali bulunmama,
şartları aranır.

. Başvurudan sonrasında Türk vatandaşı eşin vefatı halinde, evliliğin devamı koşulu aranmaz.

. Evlenme yöntemiyle Türk vatandaşlığını edinen yabancılar evlenmenin butlanına (sona ermesi) karar verilmesi halinde, evlenmede iyiniyetli iseler Türk vatandaşlığını korurlar.

. Herhangi bir suçtan dolayı yargılaması devam eden, hükümlü ya da tutuklu olanlar başvuramaz.

. Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancının eşi, Türk vatandaşlığını sonradan kazanmış ise; evlilikte geçen sürenin hesaplanmasında, bu eşin Türk vatandaşlığını kazanma zamanı esas alınır.

Evlenme Yolu ile Vatandaşlık Kazanma Başvurularında İstenen Evrak Nedir?

. İsteği açıklayan dilekçe.

. Türk vatandaşı eşe ilişik Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.

. Geçişlik yada benzeri belge, vatanı yoksa temininin mümkün olması halinde buna ilişkin belge.

. Kişinin kimlik bilgilerini gösteren doğum belgesi yada nüfus kayıt örneği benzer biçimde belge.

. Yerleşim yeri Türkiye’de bulunuyor ise son olarak tarihindeki oturum izni belgesi.

. Herhangi bir kabahat sebebiyle hakkında kesinleşmiş mahkeme sonucu bulunuyor ise bunun onaylı bir örneği.

. Kişinin kimliğinde yalnızca doğum yılı olup, ay ve günü kayıtlı değil ise, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge, bu belgenin edinilememesi durumunda ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

. Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırıldığını gösteren alıntı.

Türk vatandaşlığının evlat edinilme ile kazanılması iyi mi olur?

Bir Türk vatandaşı tarafınca evlat edinilen reşit olmayan şahıs, ulusal güvenlik ve kamu düzeni bakımından engel teşkil edecek bir durumu olmamak kaydıyla, karar tarihinden itibaren Türk vatandaşlığını edinebilir.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması iyi mi olur?

Kanunun 27. maddesi uyarınca ana yada babalarına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybeden çocuklar reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde (18-21 yaşlar arası) seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kazanabilirler. ​

Türk Vatandaşlığının Türkiye’de Yatırımlar Yapılması Usulüyle Kazanılması hangi şartlarda gerçekleşir?

Yabancıların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını kazanması yöntemlerine 12 Ocak 2017 zamanı itibariyle yeni bir yöntem daha eklenmiştir.

Anılan tarihte Resmi Gazete’de gösterilen yeni düzenlemeye bakılırsa, aşağıdaki koşullardan herhangi birini karşılayan yabancılar ülke vatandaşları, ilgili Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulu kararıyla Türk vatandaşlığını kazanabilir:

. Asgari 2 milyon ABD doları tutarında durağan(durgun) ana para yatırımı gerçekleştirdiği Iktisat Bakanlığınca tespit edilen

. Asgari 1 milyon ABD doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi koyulmak şartıyla satın almış olduğu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen

. Asgari 100 (Yüz) kişilik istihdam oluşturduğu Emek verme ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığınca tespit edilen

. Asgari 3 milyon ABD doları tutarında mevduatı üç yıl tutma şartıyla Türkiye’de etkinlik gösteren bankalara yatırdığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca tespit edilen

. Asgari 3 milyon ABD doları tutarında devlet borçlanma araçlarını üç yıl tutmak şartıyla satın almış olduğu Gömü Müsteşarlığınca tespit edilen

Türk vatandaşlığından çıkma hangi durumlarda gerçekleşir?

Türk vatandaşlığından çıkmak için izin isteyen kişilere aşağıdaki şartları taşımaları halinde Bakanlıkça çıkma izni yada çıkma belgesi verilebilir.

a) Reşit ve ayırt etme gücüne haiz olmak.

b) Yabancı bir ülke vatandaşlığını edinmiş olmak yada edineceğine ilişkin ikna edici

emareler bulunmak.

c) İşlediği bir kabahat yada askerlik sebebiyle aranan kişilerden olmamak.

ç) Hakkında herhangi bir Özbekistan ve cezai tahdit bulunmamak.

Türk vatandaşlığını kaybettirme iyi mi olur?

Aşağıda belirtilen eylemlerde bulundukları resmi makamlarca saptanan kişilerin Türk vatandaşlığı, İçişleri Bakanlığı’nın teklifi ve Bakanlar Kurulu sonucu ile kaybettirilebilir.

a) Yabancı bir devletin, Türkiye’nin menfaatlerine aykırı herhangi bir hizmetinde bulunup da bu görevi bırakmaları kendilerine yurt haricinde dış temsilcilikler, yurt içinde ise mülki yönetim amirleri tarafınca bildirilmesine karşın, üç aydan azca olmamak suretiyle, uygun bir süre dahilinde kendi arzusu ile bu görevi bırakmayanlar.

b) Türkiye ile harp halinde bulunan bir devletin herhangi bir hizmetinde -Bakanlar Kurulunun izni olmaksızın- kendi arzusuyla çalışmaya devam edenler.

c) İzin almaksızın yabancı bir devlet için gönüllü olarak askerlik yapanlar.

Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kaybı iyi mi gerçekleşir?

Aşağıda durumları belirtilenler, reşit olmalarından itibaren üç yıl içinde Türk vatandaşlığından ayrılabilirler.

a) Ana ya da babadan kaynaklı soy bağları sebebiyle doğumla T.C. vatandaşı olanlardan, yabancı ana yada babanın vatandaşlığını doğumla yada sonradan edinenler.

b) Ana ya da babadan kaynaklı soy bağları dolayısıyla Türk vatandaşı olan kişilerden, doğum yeri esasına bakılırsa yabancı bir devlet vatandaşlığını kazananlar.

c) Evlat edinilme yöntemiyle Türk vatandaşlığını kazananlar.

ç) Doğum yeri şartını karşılayarak Türk vatandaşı oldukları halde, sonradan yabancı ana yada babasının vatandaşlığını kazananlar.

d) Herhangi bir halde Türk vatandaşlığını kazanmış ana yada babaya bağlı olarak Türk vatandaşlığını kazananlar.

Yukarıdaki şartlar gereğince vatandaşlığın kaybı ilgiliyi vatansız kılacaksa, seçme hakkı kullanılamaz.

Fazlaca Vatandaşlık Ne Anlamına gelir?

Türk vatandaşlık mevzuatı birden fazla vatandaşlığa izin vermektedir.

Bu çerçevede, herhangi bir nedenle yabancı bir ülke vatandaşlığını kazanan kişilerin, buna ilişkin belgeleri ibraz etmeleri ve yapılacak araştırma sonucunda kayden aynı kişiler olduklarının saptanması halinde, nüfus aile kütüklerindeki kayıtlarına oldukça vatandaşlığa haiz olduklarına dair bildirimde bulunulur.

Vatandaşlık işlemlerinde müracaat makamı ve yöntemi nasıldır?

Türk vatandaşlığının kazanılması ve yitirilmesine ilişkin başvurular Türkiye içinde ikamet edilen yer Valiliğine, Türkiye haricinde ise Türkiye’nin Dış Temsilciliklerine bizzat yada bu hakkın kullanılmasına ilişkin vekâletname ile yapılır.

Informasyon ve belge istenmesi: Vatandaşlık işlemlerine ilişkin araştırma ve araştırmalarla ilgili data ve belgeler, kamu kurum ve kuruluşlarınca gecikmeksizin verilir.

Maddi hataların düzeltilmesi: Alınan kararlarda maddi bir hata bulunmuş olduğu sonradan tespit edilirse, sonucu veren makam tarafınca düzeltme yada değişiklik yapma sonucu alınır.

Tebligat: Türk vatandaşlığının kazanılmasına ve yitirilmesine ilişkin kararlar ilgiliye ve müracaat makamlarına bildirilir. Kaybettirme kararları ise Resmi Gazete’de yayımlanır ve yayımlandığı tarihte bildiri edilmiş sayılır.

Vatandaşlık Başvurusu İçin İstenen Evraklar

. İsteği açıklayan dilekçe

. Geçişlik yada benzeri bir belge

. Doğum belgesi yada nüfus kayıt örneği. Evli ise eş ve evlatlarının aile bağını kanıtlayan nüfus kayıt örneği yada benzeri bir belge.

. Medenî hal belgesi ve evli ise evlenme cüzdanı, boşanmış ise boşanma ilamı, dul ise de eşine ilişik ölüm belgesi.

. Türk vatandaşı birinci yada ikinci aşama yakınları var ise bu bireylere ilişik müracaat makamlarınca Mernis sisteminden alınan nüfus kayıt örneği.

. Sıhhat Bakanlığınca verilen sıhhat raporu.

. Türkiye’de kendisinin ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin geçimini temin ettiğine dair, gelirini yada mesleğini kanıtlayan emek harcama izni, vergi levhası, taahhütname yada benzeri belge.

. Müracaat tarihinden geçmişe doğru Türkiye’de kesintisiz olarak beş yıl ikamet ettiğine dair İl Güvenlik Müdürlüğü’nden alınan yurda giriş ve çıkış tarihlerini gösteren belge.

. Müracaat tarihinden geleceğe doğru vatandaşlık işlemlerinin sonuçlandırılmasına kafi gelecek süreli oturum izni tezkeresi.

. Herhangi bir kabahat dolayısıyla hakkında kesinleşmiş mahkeme sonucu bulunuyorsa, onaylı bir örneği.

. Kişinin kimlik bilgilerinde, doğum tarihinin ay ve günü bulunmuyorsa, doğum tarihinin tamamlanması için ülkesinin ilgili makamlarından alınmış belge. Sözkonusu belgenin temin edilememesi halinde ise 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanununun 39. maddesi gereğince işlem yapılmasını kabul ettiğine dair imzalı beyanı.

. Hizmet bedelinin Maliye’ye yatırıldığını gösteren alıntı.Bir cevap yazın

Call Now Button