ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

ÖZBEKİSTAN VATANDAŞLARI İÇİN TÜRKİYE’DE ÇALIŞMA İZNİ

Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan ÖZBEKİSTAN vatandaşları, öteki yabancı ülke vatandaşları şeklinde, 6735 sayılı Kanun’a doğal olarak olup, son şekli verilen söz mevzusu Kanun 13.08.2016 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Yabancıların Emek harcama İzinleri Hakkında Kanuna bakılırsa, Türkiye’de yabancılara emek harcama izni vermeye yetkili merci Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığıdır (ÇSGB).

Emek harcama izni başvurularında, çalışmak isteyen ÖZBEKİSTAN vatandaşı tarafınca ÖZBEKİSTAN’daki Türk temsilciliklerine direkt, ÖZBEKİSTAN vatandaşları bünyelerinde çalıştırmak isteyen Türk şirket yetkilileri tarafınca ise Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na ilkin online, akabinde ise lüzumlu evrakı anılan Bakanlığa iletmesiyle gerçekleştirilmektedir.

ÖZBEKİSTAN Vatandaşları İçin Türkiye’de Çalışma İzni Nasıl Alınır?

1. ÖZBEKİSTAN’dan Çalışma İzin Başvurusu Nereye Yapılır? 

ÖZBEKİSTAN vatandaşları, ÖZBEKİSTAN’dan çalışma izni için ilk başvurularını, ÖZBEKİSTAN’daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine yaparlar. Bu müracaat esnasında Türkiye’deki işverenle imzalanmış iş sözleşmesini (yada atama/görevlendirme yazısını) temsilciliğe ibraz ederler.

Başvurunun kabulü halinde temsilcilik tarafınca ÖZBEKİSTAN vatandaşına bir referans numarası verilir. ÖZBEKİSTAN vatandaşı söz mevzusu referans numarasını Türkiye’deki işverene iletir.

Türkiye’de bulunan işveren yada işveren vekili, PTT’den e-devlet şifresi alarak, bu referans numarası ile sisteme girerek emek harcama izin başvurusunda bulunur.

Türkiye Dış temsilciliği kanalıyla meydana getirilen başvurularda, temsilciliğe meydana getirilen başvuruyu takip eden 10 işgünü içinde Türkiye’deki işverenin web üstünden elektronik emek harcama izin başvurusunu yapması ve gene aynı 10 işgünü içinde lüzumlu belgeleri ÇSGB’ye ulaştırması zorunludur.

ÖZBEKİSTAN vatandaşının Türkiye’de bulunmaması sebebiyle tarafların ıslak imzalarının bulunmuş olduğu iş sözleşmesinin de ek olarak gönderilmesi gerekmektedir. 

2. Yurtiçinden Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır? 

Türkiye’de ön lisans ve lisans öğrenimi için verilen ikamet izinleri hariç, herhangi bir sebebe istinaden minimum “altı ay” süreli ikamet izni almış ve iznin süresi sona ermemiş olan ÖZBEKİSTAN vatandaşları için ilgili işverenler başvurularını yurt içinden (Ek olarak ilgili T.C. dış temsilciliğine başvuruya gerek kalmaksızın) ÇSGB’na yapabilirler.

İnternet üstünden online olarak yapılacak emek harcama izin başvurusunun tamamlanmasının arkasından imzalanacak Müracaat Formu ve dilekçenin 6 işgünü içinde ÇSGB’ye teslimi zorunludur.

TÜRKİYE ÇALIŞMA İZİNLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER NELERDİR?

İlk Başvuruda ÖZBEKİSTAN Vatandaşından İstenen Belgeler

. Yurt içinden yapılacak başvurularda, Türkiye’de tahsil amaçlı oturma izinleri hariç olmak suretiyle, müracaat tarihinde geçerli minimum altı ay süreli oturma izni örneği (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. Emek harcama izni talebinde bulunan ÖZBEKİSTAN vatandaşının geçerli oturma izni olmaması halinde ise, ÖZBEKİSTAN vatandaşının ÖZBEKİSTAN’daki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine iş sözleşmesi yada şirket ortaklığını gösterir belge ibrazı ile çalışma izin başvurusu yapması zorunludur.

Bununla beraber, Özellik Arz Eden Direkt Yabancı Yatırımlar* ölçütlerinden asgari birini karşılayan şirketlerde çalıştırılacak kilit personel statüsündeki ÖZBEKİSTAN vatandaşının Türkiye’de yasal olarak bulunduğunun (Güvenlik Müdürlüğü’nden alınan yazı yada pasaportun vize sayfası ve giriş tarihini gösterir bölümünün onaylı örneği ibraz edilerek) kanıtlanması halinde emek harcama izni müracaatı direkt Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na yapılabilmektedir. 

. ÖZBEKİSTAN vatandaşın kilit personel statüsünde olması halinde, Direkt Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 10/b maddesinde belirtilen data ve belgeler (Bu belgeler elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. Geçişlik kopyası (Pasaportun Latin harfleri haricinde bir alfabe ile yazılı olması halinde, yeminli çevirmen yada resmi makamlarca onaylı çevirisi de başvuruya eklenmelidir. Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilir.)

. Yeminli tercüman tarafınca Türkçe tercümesi yapılmış ve resmi makamlarca onaylanmış mezuniyet belgesi yada geçici mezuniyet belgesi sureti (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden ve ek olarak kâğıt ortamında da gönderilecektir.)

. Mesleki hizmetler çerçevesinde emek harcama izni talep eden yabancının yukarıdaki belgelere ilave olarak, yurt haricinde yükseköğrenim görmesi halinde “Yurtdışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği”ne uygun olarak alacağı “Mezuniyet belgesi yada Geçici Mezuniyet Denklik Belgesi” (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

İlk Başvuruda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nedir?

. ÖZBEKİSTAN Vatandaşı Çalışma izni müracaat dilekçesi (Dilekçe elektronik müracaat esnasında taratılacak ve ek olarak işveren tarafınca kâğıt ortamında ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)

. ÖZBEKİSTAN personel müracaat formu (Elektronik ortamda doldurulan biçim, çıktısı alındıktan sonrasında, işveren ve yabancı tarafınca imzalanıp posta ile bir nüsha olarak ÇSGB’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmaması halinde taraflar içinde yapılmış iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzasız olması ve iş sözleşmesinin de bulunmaması halinde müracaat işleme konulmaz.)

. İşveren Kuruluşun ana para ve ortaklık yapısını gösteren son olarak Türkiye Tecim Sicil Gazetesi (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. Son yıla ilişkin, vergi dairesi yada yeminli mali müşavir tarafınca onaylanmış bilanço ve kâr/zarar tablosu (Bu belge de elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. İş yeri “Özellik Arz Eden Direkt Yabancı Yatırımlar*” kapsamında ise, bu şekilde bulunduğunu kanıtlayıcı dökümanlar (Bu dökümanlar online müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. Kamu kurum ve kuruluşlarınca meydana getirilen ihalelere ilişkin projeleri gerçekleştirilecek kuruluşların (konsorsiyumlar dâhil) işi yüklendiklerini belirten belge (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

.  Müteahhitlik, mimarlık, mühendislik ve danışmanlık hizmetleri çerçevesinde yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/kent plancısı istihdam edildiğini ispata dair maaş bordrosu (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. ÖZBEKİSTAN mensubu istihdam edecek kurum ve kurum adına kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter tarafınca onaylanmış vekâletnamesi yada kullanıcı sıfatındaki kişinin müracaatı meydana getiren kurum ve kuruluşta görevli bulunduğunu gösterir belge (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

ÖZBEKİSTAN’lı Personel İçin Çalışma İzni Uzatma Başvurusu Nasıl Yapılır?

. Çalışma izninin uzatılması talebi, ÖZBEKİSTAN yurttaş yada işveren tarafınca direkt Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na yapılır.

. Çalışma izni ve süre uzatım başvurularının ilkin elektronik yolla yapılması zaruridir. Bu çerçevede, elektronik yolla meydana getirilen ve sistem tarafınca kabul edilerek onaylanan emek harcama izni yada süre uzatım başvurularının geçerli olabilmesi için, web ortamında alınan barkodlu müracaat formu çıktısının ÖZBEKİSTAN vatandaşı ve Türk işveren tarafınca kâğıt ortamında imzalanarak, yönetmelik ekinde belirtilen öteki dökümanla beraber, web üstünden, onay tarihini takip eden 6 işgünü içinde, şahsen yada posta ile, Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

. Çalışma izninin uzatılması talebinin, iznin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum iki aylık süre içinde yapılması gerekmektedir. Emek harcama izni süresinin bitiminden itibaren en geç on beş gün içinde meydana getirilen uzatma başvuruları da kabul edilir. Bu süreden sonrasında meydana getirilen başvurular, ilk kez müracaat meydana getiren yabancılara uygulanan esaslara tabidir. Geçerli oturum izni ibrazıyla meydana getirilen emek harcama izni uzatma başvurularında (yurt içinden meydana getirilen ilk başvurularda olduğu şeklinde) elektronik başvuruyu takip eden 6 işgünü içinde istenen belgelerin Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’na ulaştırılması gerekmektedir.

. Bir senelik yasal çalışma izin süresinden sonrasında, aynı iş yeri ve aynı meslekte olması kaydıyla, mevcut emek harcama izni iki yıl süreyle uzatılabilir. Toplam üç senelik yasal emek harcama süresinin sonunda, aynı meslekte ve dilediği işverenin yanında çalışmak kaydıyla, mevcut emek harcama izni ek üç yıl süreyle uzatılabilmektedir. Türkiye’de minimum sekiz yıl kanuni ve kesintisiz olarak oturan yada toplam sekiz senelik yasal çalışması olan ÖZBEKİSTAN vatandaşları sınırsız emek harcama izni başvurusunda bulunabilirler.

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda ÖZBEKİSTAN Vatandaşından İstenen Belgeler Nedir?

. Geçişlik fotokopisi (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilir.)

. Önceki emek harcama izin belgesi ve üst yazısı (Bu belgeler elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilir.)

. Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca verilmiş bulunan emek harcama izin sürelerini kapsayan oturma izni (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. Mimar, mühendis ve kent plancısı olarak emek harcama izni verilen yabancıların, 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Yasası’nın 36. maddesine dayalı olarak alması ihtiyaç duyulan geçici üyelik belgesi (Bu belge elektronik müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

Çalışma İzni Uzatma Başvurusunda İşveren Kurumdan İstenen Belgeler Nedir?

. ÖZBEKİSTAN’lı Personel çalışma izni uzatma müracaat dilekçesi (Dilekçe elektronik müracaat esnasında taratılacak ve ek olarak kâğıt ortamında işveren tarafınca ıslak imzalı olarak gönderilecektir.)

. ÖZBEKİSTAN’lı personel müracaat formu (Elektronik ortamda doldurulacak biçim, çıktısı alındıktan sonrasında, işveren ve yabancı tarafınca imzalanıp kâğıt ortamında bir nüsha olarak ÇSGB’na gönderilecektir. İşveren ve yabancının ıslak imzalarının olmadığı hallerde, taraflar içinde akdedilmiş iş sözleşmesi ibraz edilecektir. Formun imzalanmamış olması ve iş akdinin de bulunmaması durumunda müracaat işleme alınmaz)

. Değişim olması durumunda, kuruluşun son olarak ana para ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Tecim Sicil Gazetesi (Bu döküman online müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

. İş yerinin vergi borcu olmadığına dair belge (Bu bilgiye, Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca, Maliye Bakanlığı kayıtlarından web üstünden erişilecektir.)

. ÖZBEKİSTAN’lı personel ve anılan mensubu çalıştıran işverenin toplumsal güvenlik yükümlülüklerinin yerine getirip getirmediği bilgisi (Bu data Toplumsal Güvenlik Kurumu kayıtlarından Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı tarafınca web üstünden denetim edilecektir.)

. ÖZBEKİSTAN’lı mensubu bünyesinde istihdam eden kurum ve kurum adına, kullanıcı sıfatıyla elektronik başvuruyu yapma yetkisi bulunan kişinin noter onaylı vekâletnamesi yada anılan kişinin başvuruyu meydana getiren işyerinde çalıştığını gösterir belge (Bu belge online müracaat esnasında taratılarak web üstünden gönderilecektir.)

ÖZBEKİSTAN Vatandaşlarının Çalışma İzni Başvuruları Nasıl Sonuçlandırılmaktadır?

Çalışma izni başvurusu sonuçlanan ÖZBEKİSTAN vatandaşına ilişkin Emek harcama ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı sonucu (İzin yada ret)  ilgili işverene e-posta yöntemiyle bildirilir. ÖZBEKİSTAN’dan meydana getirilen başvurularda netice, ilgili Türk temsilciliğe de online olarak ek olarak bildirilir. Emek harcama izni verilmesi halinde, ÖZBEKİSTAN’lı vatandaşın, müracaat yapmış olduğu Türk temsilciliğe giderek emek harcama ve ikamet izin harçları ile vize harcını ödemesi gerekmektedir.

Dış temsilcilikçe ÖZBEKİSTAN’lı vatandaşın pasaportuna vize etiketi yapıştırılması sonrasında kişi Türkiye’ye giriş yapabilir. Söz mevzusu harçlar ödenmeksizin yurda giriş meydana getiren yabancıların emek harcama izinleri geçerlilik kazanmamaktadır. Öteki taraftan, düzenlenen emek harcama izni kartı PTT Kargo ile işveren adresine ulaştırılmaktadır.

Çalışma İzninin Reddedilmesi Halinde Nereye İtiraz Edilebilir?


Çalışma izni verilmesi ya da uzatılması talebinin reddedilmesi, emek harcama izninin iptal edilmesi ya da emek harcama izninin geçerliliğinin kaybedilmesine ilişkin ÇSGB tarafınca verilecek kararlara karşı ilgili işveren tarafınca bildiri tarihinden itibaren otuz gün içinde itiraz edilebilir. İtirazlar sistem üstünden online olarak yapılır. İtiraza ilişkin açıklamalı dilekçe ve belgelerin sisteme yüklenmesi gerekir. İtirazın ÇSGB tarafınca reddedilmesi hallerinde idarî yargı yoluna başvurulabilir.

Türkiye Çalışma İzni Nasıl Uzatılır?


ÇSGB tarafınca ÖZBEKİSTAN’lı vatandaşlara verilmiş bir emek harcama izninin süresinin uzatılabilmesi için; mevcut emek harcama izninin bittiği tarihten geçmişe doğru maksimum 2 aylık sürede olmak şartıyla, izin süresi sona ermeden uzatma başvurusunda bulunulması gerekmektedir. Emek harcama izninin süresinin bitiminden sonrasında meydana getirilen süre uzatım başvuruları işleme konulmaz.

Türkiye Çalışma izninin uzatılması isteği ilk başvuruda olduğu şeklinde online olarak yapılır ve arkasından müracaat formu ÖZBEKİSTAN’lı personel ve işveren tarafınca imzalanarak 6 işgünü içinde bizzat yada posta ile ÇSGB’ye teslim edilir.

Türkiye Çalışma İzinleri Harcı ne kadardır ve nasıl yatırılır?

492 No’lu Harçlar Kanunu uyarınca yabancılara verilen emek harcama izin belgeleri harca tabidir. Çalışma izin talebinin ÇSGB tarafınca pozitif bulunması durumunda verilecek izin süresine bakılırsa emek harcama izni harcı yatırılması gerekmektedir. Harç tutarları, her yıl tekrardan belirlenmekte ve Resmi Gazete’de yayımlanmaktadır. Harç miktarları ve yatırılacak Banka şubelerine ilişkin bilgiler ÇSGB web sayfasında yer verilmiştir.

Yurtiçinden meydana getirilen çalışma izin (süre uzatımları dahil) başvurularında, talebi ÇSGB tarafınca uygun bulunan yabancılar için emek harcama izni harcı  ve kıymetli kağıt bedelinin ayrı ayrı yatırılması gerekmektedir. ÇSGB tarafınca başvurucuya bu miktarları belirtir bildiri gelmeden ödeme yapılmaması gerekmektedir. 

Harç ve kıymetli kağıt bedelleri yalnızca ÇSGB web sitesinde belirtilen Bankaların şubelerine yatırılabilmektedir. Meydana getirilen ödemeler online sistem üstünden ÇSGB tarafınca görülmekte olduğundan, ödeme yapıldığında (oldukça istisnai haller haricinde) ÇSGB’ye ek olarak alıntı ibrazına gerek bulunmamaktadır.

Yurtdışından meydana getirilen müracaatlarda emek harcama izni harcı ve kıymetli kağıt bedeli emek harcama vizesi alınırken ÖZBEKİSTAN’lı yurttaş tarafınca ÖZBEKİSTAN’daki ilgili Türk temsilciliğe yatırılmaktadır.

ÖZELLİK ARZEDEN YABANCI YATIRIMLAR NELERDİR?

“Direkt Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik” kapsamında, Özellik Arzeden Yabancı Yatırımlar’a ilişkin emek harcama izinleri hususi hükümlere doğal olarak tutulmuş olup, çalışma izinlerinin daha kolay şekilde verilmesi hedeflenmiştir. Bu kapsam dışındaki direkt yabancı yatırımlarda istihdam edilecek personel için talep edilen emek harcama izin başvuruları 4817 sayılı Kanun ve Uygulama Yönetmeliği hükümlerine tabidir.

. Özellik Arz Eden Direkt Yabancı Yatırımlar; 4875 sayılı yasa alanına giren ve aşağıdaki koşulların minimum birini elde eden şirket yada şubeyi ifade eder:

. Yabancı ortakların toplam ana para payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket son yıl cirosunun minimum 96,5 milyon TL olması

. Yabancı ortakların toplam ana para payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket son yıl ihracatının minimum 1 milyon ABD Doları olması

. Yabancı ortakların toplam ana para payının minimum 1.283.974 TL olması şartıyla, şirket yada şubede son yıl içinde SSK’ya kayıtlı minimum 250 personelin çalıştırılması

. Firmanın yatırımda bulunacak olması durumunda, öngörülen asgari durağan(durgun) yatırım tutarının minimum 32,1 milyon TL olması
Ana firmanın merkezinin bulunmuş olduğu ülke haricinde minimum bir ülkede daha direkt yabancı yatırımı bulunması

Kilit personel; Türkiye’de kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe haiz bir firmanın, aşağıdaki şartlardan minimum bir tanesini elde eden personelidir:

a) Aşağıdaki alanlardan minimum bir tanesinde vazife alan yada bu mevzularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde vazife meydana getiren şahıs

Firmanın üst yönetiminde ya da icra pozisyonunda vazife yapmak
Firmanın tamamını yada bir bölümünü yönetiyor olmak
Firmanın yönetimsel yada teknik çalışanının işlerini denetlemek yada denetlemek
Firmanın insan kaynakları politikaları mevzusunda karar alıcı pozisyonda bulunmak

b) Firmanın hizmetleri, cihazları, teknik ya da yönetimi için ihtiyaç duyulan bilgilere haiz şahıs

c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafınca adına yetki belgesi düzenlenen şahısBir cevap yazın

Call Now Button