YATIRIM DANIŞMANLIĞI

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

DENİZ KURUMSAL DANIŞMANLIK ülkemize yatırım yapmayı hedefleyen yabancı sermaye yatırımcılarına,

ülkemiz yatırım ortamına ve yatırım uygulamalarına ilişkin bilgi ve uygulama desteği

sağlanması konularında hizmetler sunmaktadır.

BAŞLICA HIZMETLERIMIZ;

 1. Yabancı Şirket Kuruluşu, Şube, Temsilcilik Açma İzinleri
 2. Yabancı sermaye yatırımlarına yatırım teşvik belgesi alma
 3. Yatırım fizibilitesi
 4. Yatırım yeri temini
 5. Mevzuat desteği
 6. Ortak yatırımcı temini
 7. Destek unsurlarını uygulama desteği
 8. İthalat ve ihracata aracılık
 9. Pazar araştırması gibi hizmetler sunulmaktadır.

 

YABANCI YATIRIM DANIŞMANLIĞI

YABANCILARIN ÇALIŞMA İZNİ

4875 sayılı Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu çerçevesinde faaliyette bulunan şirket, şube ve irtibat büroları kapsamında istihdam edilecek yabancı uyruklu personelin çalışma izinleri değerlendirilir. Özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda ve irtibat bürolarında istihdam edilecek yabancı uyruklu kilit personelin başvuruları bu şube kapsamında değerlendirilmektedir.

 

Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel Çalıştırılması Hakkında Yönetmeliğin (4 üncü Maddesi kapsamında yer alan özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel niteliğindeki yabancılar ile büyük sanayi kuruluşlarının üst düzey yöneticilerinin (Genel Müdür gibi) çalışma izin talepleri Dairemiz bünyesinde oluşturulan bir Şube Müdürlüğünde değerlendirmeye alınmaktadır. Bu birimimize gelen dosyalar en geç 15 gün içinde sonuçlandırılmaktadır.

 

Ancak, özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek kilit personel dışında kalan yabancı uyruklu personel ile özellik arz eden doğrudan yabancı yatırımların dışında kalan doğrudan yabancı yatırımlarda istihdam edilecek yabancı uyruklu her türlü personelin çalışma izinlerinde 4817 sayılı Kanun ve Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği hükümleri uygulanır

 

Bir şirketin ya da şubenin “Özellik Arz eden Doğrudan Yabancı Yatırım” sayılabilmesi için aşağıdaki şartların en az birini sağlaması gerekir:

 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl cirosunun en az 61,04 Milyon Türk Lirası olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubenin son yıl ihracatının en az 1 milyon ABD Doları olması,
 • Yabancı ortakların toplam sermaye payının en az 277 Türk Lirası olması kaydıyla, şirket veya şubede son yıl içinde Sosyal Sigortalar Kurumu’na kayıtlı en az 250 personelin istihdam edilmesi,
 • Şirket veya şubenin yatırımda bulunacak olması halinde, öngörülen asgari sabit yatırım tutarının en az 20,4 Milyon Türk Lirası olması,
 • Ana şirketin merkezinin bulunduğu ülke dışında en az bir ülkede daha doğrudan yabancı yatırımı bulunması.

 

Türkiye’de Kurulu bulunan ve tüzel kişiliğe sahip bir şirketin, aşağıdaki şartlardan en az birini sağlayan personeli “Kilit Personel” sayılır;

 1. a)Kilit Personelde aranacak özellikler;
 • Şirketin üst yönetiminde ya da yürütme pozisyonunda çalışmak,
 • Şirketin tamamını veya bir bölümünü yönetmek,
 • Şirketin denetçilerinin, idari veya teknik personelinin işlerini denetlemek veya kontrol etmek,
 • Şirkete yeni personel almak ya da mevcut personelin işine son vermek veya bu konularda teklif yapmak, alanlarından en az bir tanesinde görev alan veya bu konularda yetki sahibi; şirket ortağı, yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu üyesi, genel müdür, genel müdür yardımcısı, şirket müdürü, şirket müdür yardımcısı ve benzeri mevkilerde görev yapan kişi,

 

 1. b) Şirketin hizmetleri, araştırma cihazları, teknikleri ya da yönetimi için temel sayılan bilgiye sahip kişi,

 

 1. c) İrtibat bürolarında, yurt dışındaki ana şirket tarafından adına yetki belgesi düzenlenen en fazla bir kişi. Doğrudan yabancı yatırımcı olarak çalışma izin başvurusunda bulunmak isteyen yabancı şirket ya da kilit personel olarak görev alacak yabancılar, başvuru sırasında istenen genel belgelerle birlikte yukarıda sayılan kriterlere uyduklarını gösterir belgeleri ibraz etmekle yükümlüdürler. Yabancının diploma mesleğinin mimar, mühendis ve şehir plancısı olması durumunda, mesleğini icra etmeyeceğine dair noter ya konsolosluk onaylı taahhütname vermeleri gerekmektedir

 

ÇALIŞMA İZNİ İÇİN YABANCIDAN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
 2. Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar. İşveren ve yabancı personelin her ikisinin de orijinal imzasının olmadığı durumlarda taraflar arasında yapılmış bireysel sözleşme veya işverence yapılan iş teklifinin işçi tarafından kabul edildiğine dair işe kabul belgesi veya onaylı sureti)
 3. Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Pasaport sureti,
 4. Noter Onaylı ve Türkçe tercümeli Diploma sureti
 5. Türkiye’den yapılacak başvurular için, geçerli İkamet Tezkeresi (İkamet tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur)
 6. Özgeçmiş (ilişikteki özgeçmiş formatı doldurulacaktır)
 7. Yabancı, yurtdışından görevlendirmeli, ortak temsilcisi ya da kilit personel ise, durumunu kanıtlayan yetkili makamlardan onaylı işverenince verilen belge

 

MESLEKİ HİZMETLER KAPSAMINDA ÇALIŞMA İZNİ TALEP EDEN YABANCININ YUKARIDAKİ BELGELERE EK OLARAK:

 1. Yurt dışında yükseköğrenim görmesi halinde 2547 sayılı Kanunun 3 ve 7/p maddeleri uyarınca, “Yurt dışı Yüksek Öğretim Diplomaları Denklik Yönetmeliği’ne uygun olarak alacağı “Diploma Denklik Belgesi”,
 2. Ülkesindeki meslek kuruluşundan mesleğini icra ettiğine, kendi ülkesindeki meslek örgütüne üye olduğuna ve “meslekten men cezası olmadığına” ilişkin son altı ay içinde alınmış belge
 3. Danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla hizmet sunması durumunda, iş tanım belgesi ile sözleşme (firma-firma arası veya firma-kişi arası) örneği,
 4. Mühendis, mimar ve şehir plancılarının her tür ve ölçekte danışmanlık ve teknik tedrisat amacıyla uzman olarak hizmet sunması ya da kamu kurum ve kuruluşlarınca uluslararası ihale açılmış projelerde proje hazırlaması ve imza yetkisi alması durumunda, noter ya da konsolosluk onaylı ve yalnız bu işe münhasır kalmayı öngören taahhütname
 5. Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve danışmanlık hizmetleri kapsamında yabancı uzman istihdam edecek tüzel kişiliklerde, aynı meslekte Türk mühendis/mimar/şehir plancısı istihdam edildiğini ispata dair ücret bordrosu ve yabancı ile yapılan sözleşme örneği

 

İŞYERİNDEN İSTENİLEN BELGELER:

 1. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
 2. Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesi kapsamında olduğunu kanıtlayıcı bilgi ve belgeler (yukarıda belirtilmiştir),
 3. Son yıla ait, vergi dairesince onaylı bilanço ve kar/zarar tablosu,
 4. İşyerinin en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği
 5. Yabancının kendi ülkesinde sosyal güvenlik sistemi kapsamına dâhil olması halinde, ülkesinin resmi makamlarınca verilmiş kanıtlayıcı belge ve noter onaylı Türkçe çevirili sureti,
 6. Çalışma izin başvurusunda bulunulan Şirkette görev yapan Türk ve yabancı tüm personelin SSK veya BAĞ-KUR kayıtlılık durumunu gösterir son aya ait prim bordrosu.
Call Now Button