TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI

TÜRKİYE VATANDAŞLIĞI

Yatırım yapacağınız gayrimenkulü ister siz belirleyin isterseniz bizim size önerdiğimiz gayrimenkule yatırım yapın asla fark etmez bizlerden danışmanlık hizmeti almanız durumunda Türkiye vatandaşlığı kazanımı için yapılması ihtiyaç duyulan tüm yasal işlemleri vekaletiniz dahilinde biz gerçekleştireceğiz. 

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık beşinci senenin sonunda verilir, beş senelik sürede en fazla bir yıl Türkiye haricinde kalma zorunluğu vardır, konut alana vatandaşlık derhal verilmemektedir.  1 milyon dolar vatandaşlık için konut alımında temel kriterdir. Kanunun çıkmadan ilkin alınan konutlar yeniden satılıp geri alınarak (hülle) vatandaşlık kazanılmaktadır.

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık başvuruları için  danışmanlık hizmetlerimizden faydalanın. 

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık başvuruları ve öteki yatırım kanalıyla Türk vatandaşlığı danışmanlık işlemlerinin tamamı vekalet ile yabancının Türkiye’ye gelmesine gerek kalmadan tarafımızdan yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Hükumetinin 2017 senesinde hayata geçirdiği ve 2018 mayıs ayında güncellediği yabancı yatırımcı programı yardımıyla Türkiye’de 300 Bin  dolarlık gayrimenkul yatırımı meydana getiren yabancılara yada iki milyon dolarlık ana para ile şirket kuran/satın alan yabancılara yada üç milyon dolar devlet yatırım araçlarına yada Türkiye’de etkinlik gösteren devlet bankalarına üç yıl çekmemek şartı ile yatıran yabancılara Türkiye Vatandaşlığı veriyor.

Ek olarak  1.5 milyon dolar tutarında gayrimenkul yatırım fonu katılma oranı yada girişim sermayesi yatırım fonu katılma oranı alan ve üç yıl süreyle bunu elinde tutan yabancılara da Türk vatandaşlığı hakkı verilecek.

Üstelik bir tek dört ayda ve servet beyanı yapmak zorunda da değilsiniz.

Tüm yatırımların süre şartı bir tek üç senedir. Üç yıl sonrasında meydana getirilen yatırımları yasal getirisi ile aynen geri almak şartı ile Türk vatandaşı olabilirsiniz hem de eşiniz ve 18 yaşından minik çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak 18 yaşından büyük ailenizde yaşam boyu Türkiye’de sürekli yaşama hakkına haiz olacak.

Programa dahil olmak için Türkiye’de yaşamak zorunda değilsiniz, üç yıl sonrasında paranızı yasal faizi ile geri alabilirsiniz, Gayrimenkullerinizi elinizden çıkarabilirsiniz, Türk vatandaşlığınız ömrünüz süresince devam edecek, Eşiniz ve 18 yaşından minik çocuklarınız da Türk vatandaşı olacak. Ek olarak mevcut vatandaşı olduğunuz ülkenin vatandaşlığından da çıkmak zorunda değilsiniz.

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık başvurusu için lüzumlu şartlar

Bilinmiş olduğu suretiyle ilgi (b) Yönetmelik ile ilgi (a) Yönetmeliğin 20. maddesinde değişim yapılarak anılan maddenin 2. fıkrasının b bendi ile “Minimum 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın almış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

 • Söz mevzusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla meydana getirilen taşınmazın satış kanalıyla edinimine yönelik başvurularda anılan maddede belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafınca kabul edilen, geçerli bir lisansa haiz değerleme uzmanı tarafınca, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa kıymetini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır.
 • Piyasa kıymetini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer edinen meblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden kıymeti, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üstünden hesaplanır.
 • Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlük zamanı içinde olmak kaydıyla, aynı şahıs tarafınca değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen yada üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz edinilmesi halinde her bir taşınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer edinen bedelin efektif satış kuruna gore hesaplanan kıymeti esas alınır.
 • Düzenlenecek resmi senette taşınmazı satın alan yabancı gerçek kişinin; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edinmiş olduğu bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunmuş olduğu” ve “Taşınmazın siciline Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı yönünde belirtme yapılmasını istediği” yönündeki beyanına yer verilerek beyanlar hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” belirtmesi yapılır.
 • Yönetmeliğin yürürlük zamanı olan 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlüğe girmiş olduğu tarih aralığında satın alınmış olan ve resmi senedinde yukarıdaki maddede belirtilen taahhüt ile beyanlar hanesinde 3 yıl satılmayacağı yönünde belirtme bulunmayan taşınmazların malikleri tarafınca, söz mevzusu düzenlemeden yararlanmak istenildiğinin bildirilmesi halinde, ilgilinin tescil istem belgesi ile taahhüdü alınarak taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” Şeklinde belirtme yapılır.
 • Aynı tarih ve yevmiye numarası ile olmak kaydıyla, aynı şahıs tarafınca değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen yada daha üst bir meblağa karşılık gelen birden fazla taşınmaza yönelik talepte bulunulmuş ise her bir taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır” ibaresi ile belirtme yapılması gerekmektedir. İlgi (b) Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarih olan 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlüğe girmiş olduğu tarih aralığında edinilmiş olan taşınmaz/taşınmazlar için ise aynı yevmiye ile satın alınmış olması şartı aranılmayacaktır.
 • Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer edinen üç senelik sürenin dolmasından sonrasında yapılacak terkin başvurularında söz mevzusu belirtmenin terkin edilmesi, Belirtmenin konulduğu tarihten itibaren 3 senelik süre içinde malik tarafınca terkininin talep edilmesi halinde ise kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı MERNİS kayıtlarından denetim edilerek;

a- Malikin sistemde Türk vatandaşı olarak kayıtlı olması halinde talebin reddi ile üç senelik sürenin sonuna kadar belirtmenin korunması,

b- Kayıtlı olmaması halinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Şerhin terkin edilip edilmeyeceği hususu sual mevzusu yapılarak alınacak cevaba gore işlemlere yön verilmesi, Gerekmektedir.

 • Bu Şekilde edinilmiş taşınmazlar üstünde haciz, önlem v.s. Şerhlerinin tesisi ile sınırı olan ayni hak edinimi mümkün bulunmakta olup üç senelik süre içinde çeşitli nedenlerle malikin rızası haricinde taşınmazın el değiştirmesi halinde durum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilir.
 • Bu Yönerge kapsamındaki taleplerle ilgili olarak sunulan değerleme raporlarının işlemin yapıldığı yıla ilişik olması gerekmekte olup yıl sonunda meydana getirilen ve devam eden başvurulara ilişkin işlemlerin müracaat senesinde tamamlanmamış olması halinde sunulan raporlara Maliye Bakanlığınca duyuru edilen tekrardan değerleme oranı uygulanır.
 • Bu Yönerge kapsamındaki satış işlemlerine esas alınan taşınmaz değerleme raporundaki meblağ, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine gore belediyelerce edinim yılı için belirlenmiş olan emlak vergisine esas değerden düşük ise tapu harçları bu kıymet üstünden eğitim edilir.
 • İşlemin tamamlanmasını müteakip belirtmeyi içeren tapu kayıt örneği ilgilisine verilir.

Ana para Yatırımı ile Türk vatandaşı olma şartları

12 Ocak 2017 tarihindeki 29946 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına ilişkin Yönetmelikte Değişim Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 2 milyon ABD Doları tutarında durağan(durgun) ana para yatırımı gerçekleştirdiği Iktisat Bakanlığınca tespit edilen şahıslara İçişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar Kurulu Sonucu ile vatandaşlık verilebileceği hususu karar altına alınmıştır. Anılan Yönetmeliğe istinaden yabancı gerçek kişilerin vatandaşlık başvuruları aşağıda yer edinen usul ve esaslar çerçevesinde değerlendirilecektir.

A) Müracaat ve Değerlendirme Süreci

1. 2 milyon ABD Doları tutarında durağan(durgun) ana para yatırımına istinaden vatandaşlık talebinde bulunacak yabancı gerçek kişiler aşağıda yer edinen belgeler ile Iktisat Bakanlığı’na yazılı başvuruda bulunur.

A. Müracaat sahibi tarafınca imzalanmış müracaat dilekçesi ekinde;

a. Eksiksiz olarak doldurulmuş yatırım informasyon formu
b. Pasaportun kimlik bilgilerini içeren sayfalarının fotokopisi
c. Başvuruya mesnet teşkil eden durağan(durgun) ana para yatırımını gerçekleştiren tüzel kişiliğe ilişik ortaklık yapısı ve ana para tutarını gösterir tecim sicil gazetesi kaydı
d. Durağan(durgun) ana para tutarını gösterir YMM onaylı hususi amaçlı rapor (Rapor kapsamında yönetmeliğin yayım tarihinden sonrasında meydana getirilen durağan(durgun) ana para yatırımlarına ilişkin tespitler yer alacaktır. İleriki yıllarda yapılacak olan başvurularda müracaat tarihinden önceki azami 3 senelik dönemde meydana getirilen durağan(durgun) ana para yatırımları rapor kapsamında dikkate alınacaktır)
e. Aynı YMM Raporunda 2 milyon ABD Doları tutarında direkt yabancı yatırımın şirket öz sermayesine aktarıldığının tespiti ve ilgili döviz tevdiat hesabı dekontunun sunulması

2. Müracaat, Iktisat Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Ana para Genel Müdürlüğü tarafınca lüzumlu şartları taşıdığının tespit edilmesi durumunda Bakanlık Makamının onayına sunulur. Lüzumlu koşulları sağlamayan başvurular Teşvik Uygulama ve Yabancı Ana para Genel Müdürlüğü tarafınca reddedilir. Tamamlanmamış informasyon ve belge ile meydana getirilen başvurular için müracaat sahibine yapılacak olan yazılı bildirim tarihini takip eden 1 aylık sürede noksan informasyon ve belgeleri tamamlayamayan başvurular herhangi ilave bir işleme gerek kalmadan işlemden kaldırılır.

3. Bakanlık Makamınca uygun bulunan başvurular lüzumlu işlemlerin yapılması için İçişleri Bakanlığına gönderilir.

B. Açıklamalar

a. Yabancı yatırımcının yatırımı gerçekleştiren şirkete belirli bir oranda ortak olması durumunda; şahsın yatırımı gerçekleştiren şirkete ortaklık payına karşılık eden oranın toplam yatırım tutarı ile çarpılması sonucunda ortaya çıkacak meblağın minimum 2 milyon ABD Doları olması gerekmektedir.
b. Durağan(durgun) ana para yatırım tutarlarının tespit edilmesinde yönetmeliğin çıkarıldığı 12 Ocak 2017 zamanı dikkate alınacaktır. Bu tarihten ilkin meydana gelen durağan(durgun) ana para yatırımları vatandaşlık başvurusu hakkı doğurmayacaktır.
c. İleriki yıllarda yapılacak başvurular için durağan(durgun) ana para harcamaları hesaplanırken geçmişe dönük azami 3 senelik harcamalar dikkate alınacaktır.
d. Hali hazırda bulunan bir yatırıma ilave durağan(durgun) ana para yatırımı yapılması durumunda ilave yatırıma başlanılan tarihten itibaren durağan(durgun) ana para yatırımı tutarındaki artış dikkate alınacaktır.
e. Düzmece ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunmuş olduğu yönetim tarafınca tespit edilen müracaat sahiplerinin vatandaşlık işlemlerine ilişkin süreci durdurulur, vatandaşlığı kazanmış kişilerin vatandaşlıktan çıkarılması için İçişleri Bakanlığına bildirimde bulunulur. Düzmece ve muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge ile başvuruda bulunan kişilerin ileri bir tarihte yapacakları başvurular ilgili kriterleri karşılaması durumunda dahi dikkate alınmaz.

Türkiye’de ev alan yabancılara vatandaşlık başvurusu için lüzumlu şartlar

Bilinmiş olduğu suretiyle ilgi (b) Yönetmelik ile ilgi (a) Yönetmeliğin 20. maddesinde değişim yapılarak anılan maddenin 2. fıkrasının b bendi ile “Minimum 1.000.000 Amerikan Doları tutarında taşınmazı tapu kayıtlarına üç yıl satılmaması şerhi konulmak şartıyla satın almış olduğu Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca tespit edilen” yabancı uyruklu gerçek kişiler için istisnai olarak Türk vatandaşlığının kazanılabilmesi mümkün kılınmıştır.

Bu kapsamda;

 • Söz mevzusu düzenlemeden yararlanmak amacıyla meydana getirilen taşınmazın satış kanalıyla edinimine yönelik başvurularda anılan maddede belirtilen tutarın tespiti için SPK tarafınca kabul edilen, geçerli bir lisansa haiz değerleme uzmanı tarafınca, değerleme standartlarına uygun olarak hazırlanmış, piyasa kıymetini gösterir taşınmaz değerleme raporu aranır.
 • Piyasa kıymetini gösterir taşınmaz değerleme raporunda yer edinen meblağ esas alınarak taşınmaz/taşınmazların Amerikan Doları cinsinden kıymeti, işlemin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının efektif satış kuru üstünden hesaplanır.
 • Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlük zamanı içinde olmak kaydıyla, aynı şahıs tarafınca değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen yada üstündeki bir bedele karşılık gelen birden fazla taşınmaz edinilmesi halinde her bir taşınmazın satış tarihindeki resmi senedinde yer edinen bedelin efektif satış kuruna gore hesaplanan kıymeti esas alınır.
 • Düzenlenecek resmi senette taşınmazı satın alan yabancı gerçek kişinin; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Türk Vatandaşlığının kazanılması amacıyla edinmiş olduğu bu taşınmazı/taşınmazları 3 yıl süre ile satmayacağı taahhüdünde bulunmuş olduğu” ve “Taşınmazın siciline Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı yönünde belirtme yapılmasını istediği” yönündeki beyanına yer verilerek beyanlar hanesine; “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” belirtmesi yapılır.
 • Yönetmeliğin yürürlük zamanı olan 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlüğe girmiş olduğu tarih aralığında satın alınmış olan ve resmi senedinde yukarıdaki maddede belirtilen taahhüt ile beyanlar hanesinde 3 yıl satılmayacağı yönünde belirtme bulunmayan taşınmazların malikleri tarafınca, söz mevzusu düzenlemeden yararlanmak istenildiğinin bildirilmesi halinde, ilgilinin tescil istem belgesi ile taahhüdü alınarak taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında Edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır.” Şeklinde belirtme yapılır.
 • Aynı tarih ve yevmiye numarası ile olmak kaydıyla, aynı şahıs tarafınca değerleri toplamı ilgili maddede belirtilen yada daha üst bir meblağa karşılık gelen birden fazla taşınmaza yönelik talepte bulunulmuş ise her bir taşınmazın beyanlar hanesine “Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 20’nci maddesi kapsamında edinim tarihinden itibaren üç yıl içinde satılmayacağı taahhüdü vardır” ibaresi ile belirtme yapılması gerekmektedir. İlgi (b) Yönetmelik değişikliğinin yapıldığı tarih olan 12.01.2017 zamanı ile bu talimatın yürürlüğe girmiş olduğu tarih aralığında edinilmiş olan taşınmaz/taşınmazlar için ise aynı yevmiye ile satın alınmış olması şartı aranılmayacaktır.
 • Anılan Yönetmelik hükmü kapsamında beyanlar hanesine işlenmiş olan belirtmede yer edinen üç senelik sürenin dolmasından sonrasında yapılacak terkin başvurularında söz mevzusu belirtmenin terkin edilmesi, Belirtmenin konulduğu tarihten itibaren 3 senelik süre içinde malik tarafınca terkininin talep edilmesi halinde ise kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı MERNİS kayıtlarından denetim edilerek;

a- Malikin sistemde Türk vatandaşı olarak kayıtlı olması halinde talebin reddi ile üç senelik sürenin sonuna kadar belirtmenin korunması,

b- Kayıtlı olmaması halinde ise Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden Şerhin terkin edilip edilmeyeceği hususu sual mevzusu yapılarak alınacak cevaba gore işlemlere yön verilmesi, Gerekmektedir.

 • Bu Şekilde edinilmiş taşınmazlar üstünde haciz, önlem v.s. Şerhlerinin tesisi ile sınırı olan ayni hak edinimi mümkün bulunmakta olup üç senelik süre içinde çeşitli nedenlerle malikin rızası haricinde taşınmazın el değiştirmesi halinde durum Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğüne ivedilikle bildirilir.
 • Bu Yönerge kapsamındaki taleplerle ilgili olarak sunulan değerleme raporlarının işlemin yapıldığı yıla ilişik olması gerekmekte olup yıl sonunda meydana getirilen ve devam eden başvurulara ilişkin işlemlerin müracaat senesinde tamamlanmamış olması halinde sunulan raporlara Maliye Bakanlığınca duyuru edilen tekrardan değerleme oranı uygulanır.
 • Bu Yönerge kapsamındaki satış işlemlerine esas alınan taşınmaz değerleme raporundaki meblağ, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu hükümlerine gore belediyelerce edinim yılı için belirlenmiş olan emlak vergisine esas değerden düşük ise tapu harçları bu kıymet üstünden eğitim edilir.
 • İşlemin tamamlanmasını müteakip belirtmeyi içeren tapu kayıt örneği ilgilisine verilir.

AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN BİRİNİ YERİNE GETİREBİLİYORSANIZ TÜRK VATANDAŞI OLABİLİRSİNİZ.

İKAMET ŞARTLI TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Mecburi kamu hizmeti, eğitim ve sıhhat sebepleri hariç, son beş yıl içinde toplam 180 günü aşan Türkiye haricinde kalışlar ikamette kesinti sayılır. İkamet süresinde kesintisi olanların ikamet izni başvurularında yada başka bir ikamet iznine geçişlerinde, önceki izin süreleri hesaba katılmaz. Kesintisiz ikamet izni sürelerinin hesaplanmasında, ikamet izinlerinin tamamı sayılır. Emek harcama izni ve “Emek harcama İzni Muafiyet Teyit Belgesi” süreleri ikamet izni sürelerinin 13 / 23 hesaplanmasında toplam süreye dahil edilir. Anlaşmalı evlilik kanalıyla alınan ve sonradan iptal edilen ikamet izinleri, ikamet izin sürelerinin toplanmasında hesaba katılmaz.

EVLİLİK YOLUYLA TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI

Türk vatandaşı ile evli olan yabancılar üç yıl evli kalması durumunda Türk vatandaşlığına müracaat yapabilirler, ailenin evlatları olması durumunda vatandaşlık başvurusu işlemleri daha süratli sonuçlanmaktadır.

Call Now Button