اجازه کار

بت نام برای اجازه کار از راه پورتال الکترونیکی ترکیه (www.turkiye.gov.tr) قابل انجام است . سیستم خودکار ثبت نام قابلیت انجام ثبت نام به صورت آنلاین برای کاربران را دارد و آنها می توانند مدارک مورد نیاز را در سیستم بارگزاری کنند . هنگامی که ثبت نام آنلاین که از طریق پورتال الکترونیکی ساخته شد، لازم است تا کارفرما ثبت نام را به طور مستقیم به وزارت از طریق ایمیل و یا شخصی انجام دهد . بموقع خود ثبت نام توسط وزارت در حداکثر 3 روز و هنگامی که تصمیم گرفته نهایی می شود ، وزارت به متقاضی از طریق ایمیل اطلاع می دهد . اتباع خارجی که خارج از ترکیه زندگی می کنند می توانند ثبت نام اجازه کارشان را از راه دفاتر نمایندگی در کشورهای خود انجا دهند . با وجود اجازه اقامت با حداقل 6 ماه اعتبار، اتباع خارجی برای ثبت نام اقامت در ترکیه می توانند به صورت مستقیم به وزارت کار و تامین اجتماعی مراجعه کنند .

 اقامت اتباع خارجی خارج از ترکیه-A
اقامت اتباع خارجی خارج از ترکیه شامل اجازه کاری می شود که از دفاتر نمایندگی ترکیه در کشورهای خود اقدام می کنند . طبق برنامه برای مجوز کار خارجیان ، در 10 روز کاری کارفرما باید ثبت نام را مستقیم به وزارت کار و تامین اجتماعی در ترکیه به صورت آنلاین انجام دهد . هنگامی که تاییده وزارت گرفته می شود ، اتباع خارجی باید برای ویزای کار به دفاتر نمایندگی ترکیه ظرف مدت 90 روز در خواست بدهند . همانطور که در قوانین جدید اجازه اقامت آمده ، مجوز کار معتبر به عنوان اجازه اقامت نیز قابل استفاده خواهد بود . بنابر این اجازه کار نیاز به اعتبار اجازه اقامت ظرف مدت 30 روز پس از اخذ اجازه اقامت (برای ثبت نام درکنسولگری 30 روز پس از ورود دارندگان ویزای کار شروع می شود) غیر قانونی اعلام خواهد شد . به عبارت دیگر مانند اجازه کار
.”گواهینامه معافیت از اجازه کار ” نیز همچنان به عنوان اجازه اقامت استفاده می شود

.کارفرما به کنسولگری ترکیه در خواست می دهد -a
.شماره مرجع را کنسولگری می دهد -b
.-کارفرما ثبت نام را بر اساس شماره ارجاع در 10 روز کاری شروع می کند -c
. وزارت کار و تامین اجتماعی ظرف مدت 30 روز کاری تصمیم می گیرد و به کنسولگری ترکیه خبر می دهد -d
هنگامی که تاییده وزارت گرفته شد ، نیاز به در خواست فرد متقاضی برای ویزا کار به دفاتر نمایندگی ترکیه ظرف مدت  -e .90 روز است
. کنسولگری ترکیه ویزا را عطا می کند -f

 اقامت اتباع خارجی در ترکیه-B
اجازه اقامت اتباع خارجی برای حداقل 6 ماه معتبر است می توانند ثبت نام خود را از وزارت کار و تامین اجتماعی انجام دهند

. هنگامی که ثبت نام آنلاین ثبت شده است ، کارفرما باید یک ثبت نام به صورت مستقیم ظرف مدت 6 روز کاری در

.وزارتخانه انجام دهد

 ثبت نام معافیت از اجازه کار -C
ثبت نام برای دوره معافیت از اجازه کار توسط وزارت کار و تامین اجتماعی انجام می شود . برای ثبت نام بین المللی ، بعد از

.ثبت نام به صورت آنلاین ، ثبت نام مستقیم به وزارتخانه باید ظرف مدت 6 روز کاری انجام شود
ثبت نام برای معافیت از اجازه کار باید از 2 ماه قبل یا 15 روز بعد از انقضا اجازه کار انجام شود . بعد از 15 روز ، ، .متقاضی دیگر امکان درخواست برای ثبت نام

Call Now Button